شعب بانک تجارت شعبه کد : 56100

فولاد شهر فولاد شهر محله 22بهمن مجتمع تجاری پارک تلفن تماس : تلفن بانک: 03342633608

شعب بانک تجارت شعبه کد : 56310

فولاد شهر سازمان آب فولادشهر تلفن تماس : تلفن بانک: