شعب بانک تجارت شعبه کد : 5540

بخش تسوج از توابع شهرستان تبریز تلفن تماس : تلفن بانک: 04722463001