شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1921

آبادان - خيابان طالقاني (زند) - نبش خيابان گمرکتلفن تماس : تلفن بانک: 06312231348