به حساب کاربری تان مراجعه نمایید و پکیج های مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

وب سایت دارای سه نوع جستجو میباشد که دو نوع جستجو در ابتدا و یک نوع در ادامه نمایش داده میشود.

تفاوت تبلیغ در جستجوی پایه وتبلیغ در (جستجوهای استانی و شهری) به برند کاربر باز میگردد که خود را در چه رتبه ای مقایسه مینماید.

 

# نام پکیج نوع پکیج هزینه پکیج (تومان) تعداد جستجو حداکثر بازدید
1 پکیج پایه پایه 1400 1 50
2 پکیج پایه استانی تبلیغ استانی 45000 1 281
3 پکیج برنزی استانی تبلیغ استانی 88000 6 550
4 پکیج نقره ای استانی تبلیغ استانی 148000 12 925
5 پکیج طلایی استانی تبلیغ استانی 300000 22 1875
6 پکیج الماسی استانی تبلیغ استانی 400000 32 2500
7 پکیج پایه شهری تبلیغ شهری 10000 3 180
8 پکیج برنزی شهری تبلیغ شهری 16500 7 300
9 پکیج نقره ای شهری تبلیغ شهری 22000 15 400
10 پکیج طلایی شهری تبلیغ شهری 33000 30 600
11 پکیج زمرد شهری تبلیغ شهری 44000 60 800
12 پکیج الماسی شهری تبلیغ شهری 50000 100 909